Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
Kado om de hoek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor
alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat u op
de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het
voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De
huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is
zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen 1. Website (hierna ook “De website”): Kado om de hoek
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Kado
om de hoek, gevestigd te Hogewal 1, 2514 HA Den Haag, kvknummer: 71853944.
Artikel 2 - Toegang tot de website • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U
zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor
commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en
in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 - De content van de website • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren,
illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt
kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op
deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een
onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen
actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming
danwel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 - Het beheer van de website • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op
ieder moment: • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website • alle informatie verwijderen die het
functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of
in strijd is met internetetiquette • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit
te kunnen voeren.
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen,
storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de
website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met
de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om
uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U
bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
• • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: •
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet • vanwege het schenden
van de voorwaarden van deze privacy policy • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige
schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding
met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als
gevolg hiervan. • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van
deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.
Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens • Uw gegevens worden verzameld door Kado om de hoek en
(een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit. • • De persoonsgegevens die op de website worden
verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met
u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG
heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking
van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op
te nemen via [email protected]. • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een
kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding
van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende
verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het
aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens • In geval van schending van enige wet- of regelgeving,
waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben
die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en
gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. • • Indien bepaalde informatie
noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het
vragen van de gegevens.
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.
Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres:
[email protected]. • • • • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens
tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd
gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en)
oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens • De door de beheerder van website verzamelde gegevens
worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 11 - Cookies • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst
wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan
onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou
in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. • • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op
onze website: • • - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessieen
inloginformatie. o - Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan
onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de
behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf
welke pc het bezoek plaatsvindt. • Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: • Wanneer u
onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw
apparatuur worden geïnstalleerd. • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het
verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tvenpost/cookies#faq
Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de
aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 13 - Toepasselijk recht • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De
rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele
geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van
toepassing is.
Artikel 14 - Contact • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich
richten tot: Suzan Wagenaar, [email protected], 0703920818.